gototopgototop

CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN

  • PDF.

1. Mục đích – Yêu cầu

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;

- Mỗi tổ bộ môn phải có tối thiểu một sản phẩm dự thi.

TICH_HOP

2. Nội dung của cuộc thi

Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của học sinh; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế.

3. Đối tượng dự thi

là giáo viên trường THPT Phạm Văn Đồng. 

4. Sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học (dung lượng không quá 30MB), bao gồm:

- Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực;

- Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật; video clips, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học...;

- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: các đoạn video clip minh họa hoạt động dạy học điển hình; sản phẩm của các hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.

5. Hồ sơ dự thi

- Phiếu thông tin về giáo viên hoặc nhóm 02 giáo viên dự thi (Phụ lục II);

- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);

- Hồ sơ dạy học (dung lượng không quá 30MB).

6. Kế hoạch thời gian

Thời gian

Công việc

Tháng 09/2015

Triển khai Cuộc thi cho giáo viên toàn trường

Tháng 10/2015

Giáo viên đăng ký đề tài dự thi, hoàn thiện đề tài

Tháng 12/2015

Chấm và trao thưởng

Tháng 01/2015

Hoàn thiện đề tài tham dự cuộc thi cấp tỉnh

7. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi

- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

- Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học.

- Bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi: Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.

- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, động viên người học huy động được nhiều lĩnh vực kiến thức và kĩ năng khác nhau; thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.

- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hướng tới người học tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh như năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề….

- Sử dụng thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.

- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.

8. Hỗ trợ - Khen thưởng

Nhà trường hỗ trợ kinh phí quay phim.

Giáo viên có bài thi chất lượng được nhận tiền thưởng của Ban tổ chức và gửi bài tham gia cuộc thi cấp tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về thầy Phó hiệu trưởng Nguyễn Tin để được hướng dẫn giải quyết.