You are here: Home » Chi Bộ Chi Bộ Thể lệ bầu cử trong Đảng
 • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
 • Trường THPT Phạm Văn Đồng - Khối 2 - Thị Trấn Kiến Đức - Huyện Đăk R'Lấp - Tỉnh Đăk Nông. Thiết kế bởi: Thành Long 0974051000 Email : banquantripvd@gmail.com.Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

  Thể lệ bầu cử trong Đảng

  THỂ LỆ BẦU CỬ TRONG ĐẢNG

  -Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

  -Căn cứ Quyết định số 220-QĐ/TW, ngày 17/04/2009 của Bộ Chính trị “về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng”.

  -Căn cứ Hướng dẫn số 32-HD/BTCTW, ngày 25/09/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng”.

  Được sự Tín nhiệm của Đại hội bầu 03 đồng chí vào Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu tôi xin thông qua thể lệ bầu cử như sau:

  1.Quyền bầu cử:

  +Là đảng viên chính thức của Chi bộ tính đến thời điểm hiện nay không vi phạm kỷ luật.

  +Đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị không có quyền bầu cử.

  2.Danh sách bầu.

  +Danh sách bầu cử là danh sách đã được Ban Chấp Hành Chi bộ Khóa IV nhiệm kỳ 2005-2010 đề cử và thông qua trước Đại hội thống nhất.

  3.Phiếu bầu có 02 loại:

  *Phiếu bầu có số dư.

  Phiếu bầu phải ghi rõ họ và tên những người trong danh sách bầu cử; có đóng dấu của cấp ủy triệu tập đại hội ở góc trái phía trên của phiếu bầu.

  *Phiếu bầu không có số dư.(Bầu tròn)

  Phiếu bầu chia làm 04 cột gồm: Số thứ tự; Họ và tên; Đồng ý, không đồng ý, có đóng dấu của cấp ủy triệu tập đại hội ở góc trái phía trên của phiếu bầu. Người bầu cử đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên trong danh sách bầu cử.

  +Phiếu hợp lệ là:

  - Phiếu do Ban Kiểm phiếu phát ra.

  - Phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu.

  -Trường hợp phiếu bầu danh sách chỉ có 01 người nếu đánh dấu X vào ô không đồng ý thì phiếu đó vẫn hợp lệ. (đối với phiếu không có số dư)

  +Phiếu không hợp lệ:

  -Phiếu không do Ban Kiểm phiếu phát ra.

  -Phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định.

  -Phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều người.

  -Phiếu đánh cả dấu X vào ô đồng ý và ô không đồng ý trong danh sách bầu cử chỉ có 01 người. (đối với phiếu không có số dư)

  -Phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử.

  -Phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực.

  -Phiếu ký tên hoặc viết thêm.

  BẦU BAN CHẤP HÀNH

  +Danh sách gồm 06 đồng chí theo sự giới thiệu của Đoàn Chủ Tịch và được Đại hội thống nhất.

  +Đại hội lựa chọn bầu lấy 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ Khóa V.

  +Phiếu bầu có số dư, Nếu Đại hội không thống nhất đồng chí nào thì gạch vào giữa HỌ và TÊN của đồng chí đó.

  +Phiếu hợp lệ là phiếu gạch ít nhất 01 đồng chí.

  BẦU BÍ THƯ

  +Danh sách gồm 01 đồng chí theo sự giới thiệu của Đoàn Chủ Tịch và được Đại hội thống nhất bầu lấy 01đồng chí Bí thư.

  +Phiếu bầu có tròn, Nếu Đại hội thống nhất đồng chí nào thì đánh dấu X vào ô đồng ý, Nếu Đại hội không thống nhất đồng chí nào thì đánh dấu X vào ô không đồng ý ứng với HỌ và TÊN của đồng chí đó.

  BẦU PHÓ BÍ THƯ

  +Danh sách gồm 01 đồng chí theo sự giới thiệu của Đoàn Chủ Tịch và được Đại hội thống nhất bầu lấy 01đồng chí Phó Bí thư.

  +Phiếu bầu có tròn, Nếu Đại hội thống nhất đồng chí nào thì đánh dấu X vào ô đồng ý, Nếu Đại hội không thống nhất đồng chí nào thì đánh dấu X vào ô không đồng ý ứng với HỌ và TÊN của đồng chí đó.

  BẦU ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CẤP TRÊN

  +Danh sách gồm 05 đồng chí theo sự giới thiệu của Đoàn Chủ Tịch và được Đại hội thống nhất.

  +Đại hội lựa chọn bầu lấy 04 đồng chí vào Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

  +Phiếu bầu có số dư, nếu Đại hội không thống nhất đồng chí nào thì gạch vào giữa HỌ và TÊN của đồng chí đó.

  +Phiếu hợp lệ là phiếu gạch ít nhất 01 đồng chí.

  +Đại hội thống nhất nếu đồng chí còn lại mà số phiếu trên 50% thì lấy làm Đại biểu dự khuyết.

  CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG
   

  Ứng Dụng

   
  Hỗ Trợ Trực Tuyến

  Liên Kết WebSite Khác

  Quản Trị